088 611 9966

systeemidris

 

“Wij kunnen het gezin niet begrijpen door ons op een gezinslid te richten”

Bij gedragsproblemen van een (LVB) jeugdige wordt vaak eerst gekeken naar de kindeigen problematiek. Logisch, omdat er vaak grote zorgen zijn vanuit ouders, school of omgeving. Daarbij wordt soms voorbijgegaan aan de invloed van de (LVB)problematiek op het gezinssysteem en andersom. Gezinspatronen en gedragingen zijn vaak onderliggend aan verstoorde relaties die de situatie versterken of in stand houden.

Wat is systeemonderzoek?

Systeemonderzoek maakt gezinspatronen, gebeurtenissen en onderlinge relaties zichtbaar. Dit levert aanknopingspunten op om de onderlinge communicatie te verbeteren, relaties (deels) te herstellen en de problematiek effectief te behandelen. De systeemdeskundigen van Idris zijn gespecialiseerd in de problematiek van gezinnen waarbij een LVB een rol speelt (Bij ouder en/of kind). Wij sluiten aan bij de taal (verbaal en non-verbaal), en helpen zo de problematiek samen te begrijpen.
Bij een systeemonderzoek staat de beleving van de gezinsleden centraal. Ouders en gezinsleden zijn onmisbare bronnen van informatie. Zowel over de levensloop van de jeugdige en diens (probleem) gedrag als de gevolgen die dat heeft voor de rest van het gezin. Samen met de gezinsleden verkent de systeemdeskundige wat ze willen behouden en waar ze aan willen werken.

Waarom systeemonderzoek?

  • De gezinsproblematiek is complex, er sprake van multiproblematiek
  • Er is sprake van verstoorde relaties/communicatie binnen een gezin
  • (gezins)behandeling heeft nog niet of nauwelijks geleid tot verbetering
  • Er is behoefte aan een bredere context

Een systeemonderzoek kan als een losstaand product ingezet worden maar kan ook deel uit maken van een behandeltraject bij Idris. Vaak gebeurt dat in combinatie met een psychologisch onderzoek.