088 611 9966

Soms is poliklinische diagnostiek niet voldoende om een sluitend behandeladvies op te stellen. Op onze observatie- en diagnostiekgroep in Breda nemen we drie tot vier maanden de tijd om te onderzoeken wat er aan de hand en om een beeld te verkrijgen van de jeugdige. Vervolgens geven we een passend advies over eventuele vervolgbehandeling (bij Idris of extern) en het toekomstperspectief.

Observatie en diagnostiek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de problematiek van de jeugdige en het gezin. Soms spelen er problemen rond een jeugdige waar nog geen duidelijk antwoord op is gevonden: bijvoorbeeld is er wel of geen sprake van een LVB? Is er sprake van bijkomende psychiatrische problematiek? Wat speelt er binnen het gezin? En hoe kunnen we het beste om gaan met het probleemgedrag van de jongere? 

Samen met het systeem kunnen we, afhankelijk van de hulpvraag, de volgende gebieden in kaart brengen om meer inzicht te verkrijgen in de problematiek:

  • De sterke punten en leerpunten van de jeugdige in het dagelijks leven;
  • De ontwikkelingsmogelijkheden op cognitief en sociaal-emotioneel gebied van de jeugdige;
  • Eventuele psychiatrische problematiek;
  • De wensen tot verandering van de jeugdige, ouders/verzorgers en eventueel plaatsende instantie;
  • Belangrijke gebeurtenissen in het leven van de jeugdige en eerder ontvangen hulp;
  • Het gezinssysteem;
  • Het sociaal netwerk.

Het traject

Observatie en diagnostiek vindt plaats op de groep, maar indien nodig ook in de thuissituatie en/of op school. Er wordt een psychologisch onderzoek gedaan door een psychodiagnost en een systeemonderzoek door de systeemdeskundige. Indien nodig wordt de AVG-arts of de kinder- en jeugdpsychiater geconsulteerd. Op deze manier verkrijgen we een goed beeld van de jeugdige en het gezinssysteem, zodat we vervolgens een advies kunnen geven over eventuele vervolghulpverlening (bijvoorbeeld ambulante behandeling, STEK, of een behandelgroep) en het toekomstperspectief. Het gezinssysteem wordt nauw betrokken bij de observaties, de onderzoeken en het advies. 

Waarom een O&D-traject?

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een O&D- traject. Bijvoorbeeld:

  • Er is sprake van een complexe situatie rondom de jeugdige en het gezin en er is meer inzicht nodig is in de problematiek. Door gerichte observatie op verschillende momenten kan aan de hand van specifieke observatievragen meer inzicht en een duidelijker beeld ontstaan.
  • Jeugdigen die aangemeld worden voor een O&D-traject komen vaak uit een gezinssysteem waarin de draaglast de draagkracht overstijgt. Door plaatsing van de jeugdige op de O&D-groep kunnen zowel de jeugdige als het gezinssysteem tot rust komen.
  • Wanneer een ingrijpende interventie wordt overwogen (bijvoorbeeld een open of beschermde behandelgroep) dan kan met een O&D-traject zorgvuldig het belang en de mogelijkheden van de jeugdige en het systeem in kaart gebracht worden.
 

 

« Terug naar het totale Behandelaanbod