088 611 9966

1. Aansprakelijkheid

De Amarant Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website Idris.nl of van de informatie die op deze site staat.

De Raad van Bestuur heeft veel zorg besteed aan de creatie van Idris.nl. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat de Raad van Bestuur van de Amarant Groep, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

De Raad van Bestuur noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kunnen veroorzaken.

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook, die via deze website wordt bekomen, om het even op welke manier en onder welke vorm dan ook, te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal zijn uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan de Amarant Groep die hiervoor binnen het kader van deze website toestemming heeft gegeven.

De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd.

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met de afdeling communicatie van de Amarant Groep

3. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. De Raad van Bestuur van de Amarant Groep  controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat de Amarant Groep de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen de Amarant Groep en de uitbaters van deze sites.

De Raad van Bestuur aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar deze site Idris.nl verwijst.

4. Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die Idris langs deze website van de bezoekers ontvangt, worden opgenomen uiterst vertrouwelijk behandeld. Zij dienen uitsluitend om de door hen gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht om uw gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe neemt u contact op met de afdeling communicatie van de Amarant Groep.